Zoeken
  • Jan B. Hommel

Academische Kakkerlakken.

Bijgewerkt: jul 13


In een van zijn columns genaamd "De Universiteit" en gepubliceerd in Medisch Contact schreef arts en epidemioloog Luc Bonneux in 2015 het volgende (1):

"Ze - de universiteit - produceert vooral waardeloos onderzoek in dienst van de belangen van hun financiers. Een goede brouwerij maakt uit gerst en hop lekker bier. Een goede universiteit maakt van begaafde jongeren kritische intellectuelen met een weidse, op feiten gebaseerde blik op de wereld. De huidige onderzoeksbureaus in dienst van staat en industrie jagen begaafde jongeren weg en maken van de middelmaat carrièristen op zoek naar geld."


Op 11 november 2019 schreef dezelfde Luc Bonneux in Medisch Contact in een column met de veelzeggende titel "De Pest" het volgende (2):


"Ik ben ooit hoogleraar willen worden, om les te geven aan jonge mensen. Hoe naïef. Ik ontdekte te laat dat hoogleraren geen les meer geven maar geld binnenhalen voor onderzoek naar datgene waarvoor geld is binnen te halen. In mijn vakgebied waren dat nieuwe rondjes in de tredmolen van de populaire illusie van maakbaarheid. De terreur van academische pedagogen met radde tong, vlotte praatjes en nul evidence over wat ze uitkramen wekte voldoende weerzin om weg te blijven uit dat onderwijs."


Maar het allerbelangrijkste schreef Luc Bonneux in zijn column "Vaccin tegen Bangmakerij' van 14 mei 2019, eveneens in Medisch Contact (3):


"Veel mensen twijfelen over het nut van vaccinaties. Die twijfel heeft goede gronden. De recente geschiedenis van vogelgriep en Mexicaanse griep heeft aangetoond dat een onheilige alliantie van industrie, ambtenarij en wetenschappers burgers en beleid meedogenloos bedriegt door hen onzinnig veel angst aan te jagen. Er werden grote stocks ingeslagen van griepremmers. De vogelgriep was een bedreiging voor wie snot van zieke kippen inhaleerde. Er was geen evidence voor de werkzaamheid van griepremmers; die is er nooit geweest. In een schokkend experiment werden dertig miljoen kinderen gevaccineerd met een zogenaamd pandemisch vaccin, tegen een pandemie van enige dagen snot met spierpijn, de Mexicaanse griep. Er is nooit bewijs geweest dat dit griepvirus kwaadaardig kon worden, wel integendeel. Dat is tegen de evolutionaire biologie van griepvirussen. Het ‘pandemische’ vaccin Pandemrix was volslagen overbodig; het was niet bewezen onschadelijk. Daarvoor was het onvoldoende getest. Tweeduizend kinderen en jongvolwassenen krijgen nu af te rekenen met ernstige bijwerkingen door Pandemrix. Het RIVM lijkt nog steeds te beweren dat er geen verband is tussen narcolepsie en het bewuste vaccin, Pandemrix. Op basis van de huidige kennis staat dit gelijk aan het ontkennen van enige causale relatie tussen sigaretten en longkanker. Mocht het RIVM enig zelfzuiverend vermogen hebben, dan hebben ze dat uitstekend weten te verbergen.


Ik moest aan deze columns van Luc Bonneux terugdenken toen ik in de Volkskrant het artikel las van Roland Pierik en Marcel Verweij, omdat zij bij uitstek de exponenten zijn van wat Bonneux aanduidt als 'de middelmaat carrièristen op zoek naar geld', en de ' academische pedagogen met radde tong, vlotte praatjes en nul evidence over wat ze uitkramen". Dit is het slag lieden dat in moderne tijden onze universiteiten bevolken.


Roland Pierik is hoofddocent rechtstfilosofie aan de universiteit van Amsterdam en Marcel Verweij is hoogleraar filosofie aan de universiteit van Wageningen. Wat iemand als Roland Pierik in zijn eigen vermeende grote wijsheid in zijn rol als rechtsfilosoof te zoeken heeft bij de discussie over het al of niet vaccineren van de Nederlandse bevolking tegen het SARS-CoV-2 virus blijft mij volledig duister. Hetzelfde geldt in onverminderde mate voor Marcel Verweij. Hun mening is volledig overbodig en voegt helemaal niets toe.


Als ik naar de definitie van de filosofie kijk luidt deze dat het gaat om het 'Streven naar kennis en wijsheid. Het is het geheel van het zoeken naar de (wetenschappelijke) aard van de dingen.' Ik zal hier onderzoeken in hoeverre mensen als Roland Pierik en Marcel Verweij zich nog iets aantrekken van dit grondbeginsel van het vak waarin ze geacht worden jonge mensen aan de universiteit te onderwijzen.


Als ik de boeken lees van de grote denkers van deze tijd, of het nu gaat om Daniel Dennet (4), Daniel Kahneman (5) of Nassim Nicholas Taleb (6, 7), ben ik altijd diep onder de indruk van de hoeveelheid kennis die ze blijken te hebben van de materie waarover ze schrijven, ook al gaat het niet primair over hun eigen vakgebied. Zo niet Roland Pierik en Marcel Verweij, die beiden een lachwekkend maar vooral ook ontstellend en verontrustend gebrek aan kennis van de stand van de wetenschap met betrekking tot het SARS-CoV-2 virus ten toon spreiden in hun artikel in de Volkskrant. Dat hindert deze twee vermeende academici echter geenszins in hun hijgerige drang naar aandacht en erkenning van hun zelfbenoemde wijsheid en expertise.


Zo stellen zij het volgende: "Het is goed te rechtvaardigen dat gevaccineerden meer mogelijkheden krijgen dan niet-gevaccineerden. En met een vaccinatieplicht heeft dit al helemaal niets van doen."


Ik begin met de stelling dat dit een moreel verwerpelijk, zo niet verachtelijk standpunt is, dit gezien de letter en de geest van Artikel 1 in de grondwet, die het volgende vermeldt:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."


Het onderscheid maken op basis van een vaccinatiestatus is alleen al op basis van Artikel 1 van de grondwet niet toegestaan en het is angstaanjagend en huiveringwekkend dat deze twee vermeende en zelfbenoemde 'intellectuelen' dit standpunt in een 'kwaliteitskrant' durven uit te dragen. Alleen dit punt maakt al dat deze twee mensen uit hun ambt zouden moeten worden gezet, simpelweg omdat ze zich openlijk uitspreken voor discriminatie, in dit geval op basis van een vaccinatiestatus tegen een relatief onschuldig virus als het SARS-CoV-2 virus. Deze twee lieden horen absoluut niet op een universiteit thuis, en jonge naïeve studenten zouden niet aan hun groezelige en smoezelige overtuigingen mogen worden blootgesteld. .


Als men zich vervolgens afvraagt hoe deze twee theoretici zich de praktische invulling voorstellen van het door hen verdedigde standpunt, dat men gevaccineerde burgers mag bevoorrechten, blijkt pas echt duidelijk hoe belachelijk weinig doordacht deze stelling is. De twee heren hebben zich geen enkele moeite getroost om zich ook maar enigszins te verdiepen in de materie en geven blijk, niets maar dan ook niets begrepen te hebben van waar het hier om gaat.


De volgende stelling in het artikel van Pierik en Verweij is deze:

In deze coronatijd hebben we een morele verantwoordelijkheid elkaar te beschermen tegen verdere uitbraken en besmetting met de ziekte. Op dit moment nemen we die verantwoordelijkheid door: geen handen schudden, afstand houden, mondkapje dragen, afzeggen van grote evenementen, testen en in quarantaine gaan als iemand dichtbij is blootgesteld, en soms een lockdown. Sommige van deze maatregelen worden afgedwongen, op basis van wetgeving en argumenten die ruime steun kregen in het parlement, ook van Wilders en Krol. De vrijheidsbeperkingen liggen dus primair in deze breed gesteunde beschermingsmaatregelen tegen covid-19.


Welk een ontstellend gebrek aan kennis en inzicht laten de twee auteurs hier zien: Het probleem is niet het gegeven dat er maatregelen genomen zijn, of genomen moesten worden, maar het gegeven dat de maatregelen niet onderbouwd, niet goed onderbouwd of helemaal niet onderbouwd zijn met wetenschappelijk bewijs, maar alleen genomen zijn op basis van politiek opportunisme. Tot deze uitbraak was een lockdown nimmer onderdeel van welke advies dan ook, of het nu om adviezen van de RIVM ging of om adviezen van de WHO ter bestrijding van een pandemie. Er is geen enkel bewijs dat een lockdown de duur of de ernst van een pandemie verkort, tot minder ziektegevallen leidt, of tot minder sterfgevallen bij een pandemie op basis van een virale infectie. Het is sowieso al de vraag of de maatregelen die genomen zijn in verhouding staan tot de enorme maatschappelijke schade en negatieve effecten die ze veroorzaken.


De zinloosheid van het dragen van een mondkapje werd maandenlang, terecht, in zwanenzang bezongen door zowel de regering als ook het RIVM bij monde van Jaap van Dissel en vele deskundigen met hem. Maar binnen enkele dagen, op volstrekt onduidelijke gronden, nam de regering een haarspeldbocht en ging over tot uitvaardigen, via een dringend advies, naar een wettelijke verplichting tot het dragen van een mondmasker. Dit zonder dat er ook maar het geringste bewijs bestaat dat dit ook maar iets bijdraagt aan het beperken van de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus, en waarvan inmiddels vele negatieve effecten beschreven zijn (8, 9, 10, 11, 12). Er bleek uiteindelijk geen ander argument te zijn voor deze maatregel dan een ordinaire politieke lobby.


En juist het nemen en opleggen van deze volstrekt zinloze maatregelen voeren Pierik en Verweij als legitimatie aan voor het mogen maken van onderscheid tussen mensen op basis van de vaccinatiestatus tegen het SARS-CoV-2 virus, zonder ook maar een moment de doelmatigheid en het proportionaliteitsbeginsel van deze maatregelen in ogenschouw te nemen. Sterker nog, zij stellen dat het nemen van deze maatregelen "noodzakelijk was", terwijl er tot op de dag vandaag geen enkel wetenschappelijk onderbouwing is voor het genomen pakket aan maatregelen.


Ewald van Engelen, hoogleraar financiële geografie, een wetenschapper die in tegenstelling tot Roland Pierik en Marcel Verweij wel oog heeft voor deze voor de maatschappij desastreuze effecten, schreef er op 13 oktober 2020 in de Groene Amsterdammer het volgende over:


"Het zijn cijfers waar de gevolgen van de crisis van 2008 bij verbleken. En waar schrijnend sociaal-economisch leed achter schuilgaat. Variërend van middenstanders die failliet gaan, ZZP’ers die hun orderportefeuille zien opdrogen, millennials die een leven lang minder salaris zullen incasseren, meer kinderen die in armoede opgroeien, tot een publieke sector die weer vijftien jaar speelbal wordt van bonentellers die van alles de prijs en van niets de waarde kennen. Om maar te zwijgen van de gezondheidsschade die recessies en depressies veroorzaken. En die vooral neerslaan bij kwetsbaren, laagopgeleiden en armen. Je vraagt je van de weeromstuit af waarom zelfbenoemde arbeiderspartijen als de SP en de PvdA nu al zeven maanden luidkeels om strengere maatregelen roepen."


Hier uit zich de meest verachtelijke vorm van egocentrisme die schuilgaat achter het pleidooi van Roland Pierik en Marcel Verweij; Zij worden - in theorie - wel bedreigd door een besmetting het SARS-CoV-2 virus, maar niet door de vele negatieve effecten van de genomen maatregelen, omdat aan het eind van de maand het riante salaris zoals altijd gewoon weer op hun toch al goed gevulde bankrekening gestort wordt. Zij lopen niet het risico om aan lager wal te raken, niet het risico om hun hypotheek niet meer te kunnen betalen, hun baan te verliezen en zo in de psychiatrische misère te geraken. Zij niet.


In de voorlaatste alinea van hun artikel stellen Pierik en Verweij dat 'de overheid maatregelen moet nemen om de maatschappij tegen corona te beschermen', Ik denk echter dat een groot deel van het volk inmiddels overtuigd is van de noodzaak tot het nemen van maatregelen tegen deze regering en mensen als Roland Pierik en Marcel Verweij, om de maatschappij en het Nederlandse volk te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van het beleid dat door deze regering wordt uitgevoerd, en in het propagandablaadje de Volkskrant van het Ministerie van Waarheid van Rutte c.s. door deze twee universitaire parasieten wordt verdedigd.


Dan de infectie met het SARS-CoV-2 virus zelf, waarover deze twee academische lichtgewichten blijkbaar ook denken een mening te moeten hebben, niet gehinderd door zelfs maar de minste kennis van zaken.


Met een effectief vaccin is de kans dat je een ander nog kunt besmetten zo klein, dat de bestaande beschermingsmaatregelen overbodig worden. Je hebt dan nog steeds de verantwoordelijkheid besmettingsrisico’s te voorkomen, maar dat kun je nu óók doen door je te laten vaccineren. Daarom valt goed te rechtvaardigen dat mensen die zijn gevaccineerd weer meer bewegingsvrijheid krijgen. Omdat met vaccinatie het risico voor anderen is weggenomen, valt de noodzaak weg om je te houden aan andere voorzorgsmaatregelen.


Het is haast meelijwekkend hoe de twee academische vederlichtgewichten Roland Pierik en Marcel Verweij zichzelf hier als pseudo-intellectuele kwakzalvers te kijk zetten. Deze twee immunologische onbenullen stellen dat bij een effectief vaccin de kans om een ander te besmetten zo klein is dat bestaande beschermingsmaatregelen overbodig worden. Dat de registratietrials naar de verschillende vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus helemaal niet toegerust zijn om harde uitspraken te kunnen doen over relevante uitkomstmaten zoals sterfte, intensive-care-opnamen of ziekenhuisopnamen, is de heren blijkbaar volledig ontgaan (13). Ook zijn juist die categorieën mensen die het meest te winnen hebben bij een effectief vaccin, zoals ouderen, immuungecompromitteerde patiënten en zwangeren sterk ondervertegenwoordigd in de vaccintrials en is het maar de vraag of juist voor hen het vaccin werkzaam zal zijn. Nog belangrijker is dat de trials zelfs niet in staat zijn om een betrouwbare antwoord te geven op de vraag in hoeverre gevaccineerde personen nog in staat zijn om anderen te besmetten (14). En wat we ook nog helemaal niet weten is hoe lang een eventueel werkzaam vaccin in staat is de gevaccineerde te beschermen.


Het SARS-CoV-2 is, evenals het influenza-virus, een RNA-virus en hoewel het over een 'proof-reading' mechanisme van de RNA-strengen beschikt, staan RNA-virussen bekend om de hoge spontane mutatiefrequentie van het RNA, precies datgene dat de ontwikkeling van een effectief vaccin tot nu toe altijd ernstig bemoeilijkte. Deze mutaties leiden tot een 'antigenic drift' en soms ook tot een 'antigenic shift', met als consequentie dat de immunogeniteit van de belangrijkste epitopen van het virus, zeker als er een selectiedruk door een vaccin of door bijvoorbeeld groepsimmuniteit bestaat, snel kan veranderen en op deze manier een vaccin wellicht minder of zelfs helemaal niet meer effectief is. Een vingerwijzing dat dit ook bij het SARS-CoV-2 virus waarschijnlijk het geval is, vormt de publicatie van een casus in de New England Journal of Medicine over een patiënt die ernstig immuungecompromitteerd was en uiteindelijk overleed aan COVID-19. Dat hij overleed is niet het meest zorgwekkende aspect, maar wel de beschreven genetische veranderingen in de twee belangrijkste immunologische epitopen van het virus, het spike-eiwit en het receptor bindende domein (19 en figuur 1). We weten dus nog helemaal niet in hoeverre, en voor hoe lang het vaccin in staat zal zijn om de verspreiding van besmettingen met het SARS-CoV-2 virus tegen te gaan, maar dat hindert deze twee van toeten-noch-blazen wetende leunstoelgeleerden geenszins om hun fascistische vaccinkletspraatjes al vast in de Volkskrant te ventileren.

Figuur 1 met toelichting.

Waar deze twee wetenschappelijke kneusjes blijkbaar ook geen seconde over nagedacht hebben, is hoe het dan moet met mensen die al een besmetting met het SARS-CoV-2 virus hebben doorgemaakt. Er komt steeds meer hard wetenschappelijk bewijs beschikbaar dat laat zien dat wie een infectie met het SARS-C0V-19 heeft doorgemaakt een krachtige T-cel respons tegen meerdere epitopen van het virus ontwikkelt (15), noodzakelijk voor het controleren en klaren van de infectie. Tot op hoge leeftijd blijken mensen die een besmetting met het SARS-CoV-2 virus hebben doorgemaakt - ongeacht welke symptomen ze kregen en zelfs als ze helemaal niet ziek werden - in staat te zijn tot het aanmaken van neutraliserende anti-lichamen (16). Ook als men het hele immuunsysteem onderzoekt op de potentie het SARS-CoV-2 virus te bestrijden, blijkt dat het immuunsysteem hier uitstekend toe in staat is (17).

Dat is ook weinig verrassend omdat het om een nauwkeurig uitgebalanceerd systeem gaat dat de mensheid al sinds vele tienduizenden jaren voor het overgrote deel perfect beschermd tegen het overgrote meerendeel van de circulerende virussen, waaronder ook meerdere coronavirussen. Het is nog maar zeer de vraag of vaccinatie met slechts een van de epitopen van het SARS-CoV-2 virus wel in staat is om een adequate en krachtig georkestreerde reactie van het immuunsysteem op te wekken, en de vaccin-trials zullen ons zeer waarschijnlijk ook geen antwoord geven op deze vraag.


Dat het immuunsysteem uitstekend in het overgrote deel van de populatie in staat is om een infectie met het SARS-CoV-2 virus te klaren past ook bij de Infection Fatality Rate (IFR) die in twee grote en goed uitgevoerde systematische reviews ruim onder de 1% overall ligt en voor personen onder de 70 jaar nog veel lager (17, 18). Dat ook hier het proportionaliteitsbeginsel geldt, waarbij men zich ernstig moet afvragen of het spenderen van vele miljarden euro's aan een vaccin in enige verhouding staat tot de bijzonder weinig indrukwekkende morbiditeit en mortaliteit die door het SARS-CoV-2 virus veroorzaakt wordt, ook daarin lijken Pierik en Verweij volstrekt geen interesse te hebben, als er maar gevaccineerd kan worden, ongeacht of dit nu zinvol is of niet.


En over het feit dat mensen die een infectie met het SARS-CoV-2 virus hebben doorgemaakt, en helemaal geen vaccin nodig hebben omdat ze naar alle waarschijnlijkheid uitstekend beschermd worden door hun eigen immuunsysteem, daarover hebben de armzalige grijze kronkels van deze twee intellectueelgecompromitteerde academici blijkbaar helemaal niet nagedacht, laat staan dat ze zelfs maar de minste schatting kunnen geven om welk percentage van de bevolking het gaat. En dat percentage mensen dat immuniteit ontwikkelt kan heel erg snel oplopen, zoals bleek uit een serologiestudie uit Tokyo, waar de seroprevalentie gedurende de zomermaanden opliep van 4,8% naar 46,8%, waarbij ook nog eens verreweg de meeste besmettingen a-symptomatisch verliepen (21). In de idiote waandenkbeelden van Roland Pierik en Marcel Verweij moeten deze mensen zekerheidshalve toch ook maar gevaccineerd worden om als volwaardig lid van de Nederlandse bevolking deel te mogen leven aan het maatschappelijke leven.


Over de eventuele ernstige maar meer zeldzame bijwerkingen van een experimentele vaccintechniek die voor het eerst wordt toegepast, en zoals die nog na vele jaren aan de oppervlakte kunnen komen, zwijgen deze twee academische non-valeurs helemaal in alle talen. Ook laten ze liever onbesproken dat in 2009 ons door overheden, vaccinfabrikanten, vele academici van zeer divers pluimage, en ja, ook vele medici bezworen werd dat het vaccin tegen het H1N1 influenza virus, dat de Mexicaanse griep veroorzaakte, uitermate goed onderzocht en volstrekt veilig was. Maar dat uiteindelijk niet bleek te zijn (20). Het is uitermate kwalijk dat de lessen die men toen al grondig had moeten leren, nu opnieuw achteloos genegeerd worden.


Aan het eind van hun artikel weten deze twee het nog te bestaan zonder enige onderbouwing schaamteloos iedere persoon die zijn bedenkingen heeft bij het onder indirecte dwang vaccineren van de Nederlandse bevolking weg te zetten als zijnde niet capabel zelf die beslissing te nemen, door te stellen dat alle "viruswaarheidaanhangers' zich tegen alle maatregelen verzetten'.


Ik ben geen lid van de groepering 'viruswaarheid' en ik zie de waarde van sommige maatregelen in, en houd me daar ook aan. Waar ik me krachtig tegen verzet is het opleggen van maatschappelijk ernstig ontwrichtende maatregelen die geen enkel doel dienen en op basis van niets anders zijn genomen dan de wrakke en intrinsiek corrupte basis van misselijkmakend politiek opportunisme, maatregelen waarvoor bovendien ieder wetenschappelijk bewijs van de werkzaamheid ontbreekt. En verder verzet ik me tegen het indirect gedwongen vaccineren van onze bevolking met een vaccin dat helemaal niet nodig is en absoluut niet adequaat is onderzocht op effectiviteit en veiligheid. En ik verzet me bovenal tot de laatste snik tegen het vaccin-fascisme van deze twee pseudo-intellectuele academische kakkerlakken, gespeend van iedere vorm van kennis en kunde van het relevante wetenschappelijke bewijsmateriaal.


Laten we ook vooral niet vergeten dat de wetenschap van de eugenetica door vele wetenschappers en prominente figuren, waaronder vele politici, maar ook sociologen en filosofen, werd omarmd en als officiële wetenschap tot aan de Tweede Wereldoorlog op vele universiteiten formeel werd onderwezen. Het leidde tot vele duizenden gedwongen sterilisaties van mensen die als minderwaardig werden beschouwd, in vele westerse landen. Het was dè inspiratiebron van de Nazi's voor hun rassenleer en de vermeende superioriteit van het Arische ras. Waar dat toe geleid heeft, hoef ik u niet uit de doeken te doen. Dat is waar het maken van onderscheid tussen groepen mensen, op wat voor basis of eigenschappen dan ook, toe kan leiden. Het is ironisch dat uitgerekend in het jaar dat we 75 jaar bevrijding van dit verwerpelijke gedachtengoed vieren, er alle ruimte is voor deze twee vaccinfascisten om hun verachtelijke gedachtengoed openlijk te uiten in wat men zelf voor een 'kwaliteitskrant' houdt, maar in werkelijkheid niets anders is dan een smoezelig propagandakrantje van het Ministerie van Waarheid van Rutte c.s.

1. 'De Universiteit. Luc Bonneux', Medisch Contact, 5 februari 2015.

2. 'De Pest'. Luc Bonnex, Medisch Contact, 11 december 2019.

3. 'Vaccin tegen Bangmakerijk - We zijn Kwetsbaarder dan Ooit'. Luc Bonneux, Medisch Contact, 14 mei 2019.

4. Intuition Pumps and Other Tools for Thinking. Daniel C. Dennett, Ww Norton & Co, 2014.

5. Thinking Fast and Slow. Daniel Kahneman, Penguin Books Ltd, 2012.

6. The Black Swan - the Impact of the Highly Improbable. Nassim Nicholas Taleb, Random House USA inc, 2010

7. Fooled by Randomness. Nassim Nicholas Taleb, Penguin Books Ltd, 2007.

8. Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine Wirksamheit. Krankenhaushygiene up2date 2020; 15 : 279-295.

9. A cluster randomized trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. British Medical Journal Open; 5: e006577 https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577

10. Facemasks for the prevention of infection in healthcare and community settings. State of the Art Review. British Medical Journal 2015; 350: h694.

11. Face Masks: benefits and risks during the COVID-19 crisis. European Journal of Medical Research 2020; 25:32.

12. Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers - A Randomized Controlled Trial. Annals of Internal Medicine, 18 november 2020 https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

13. Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us. British Medical Journal 2020;371:m4037 https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037

14. Covid-19 vaccine trial protocols released - A rare opportunity for public scrutiny of these key trials. British Medical Journal 2020;371:m4058 https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4058

15. Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. Cell 181: 1489–1501, June 25, 2020.

16. High prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in care homes affected by COVID-19: Prospective cohort study, England. The Lancet, 5 november 2020. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30341-2/fulltext

17. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection, 16 november 2020. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.15.383323v1.full

18. A systematic review and meta-analysis of published research data on COVID-19 infection fatality rates. International Journal of Infectious Diseases, 24 september 2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971220321809

18. Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Bulletin of the World Health Organization, 14 oktober 2020. https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

19. Persistence and Evolution of SARS-CoV-2 in an Immunocompromised Host. New England Journal of Medicine, 11. November 2020. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2031364

20. Pandemrix vaccine: why was the public not told of early warning signs? British Medical Journal 2018;362:k3948. https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3948.full?ijkey=Q078zFNInyGN8CS&keytype=re

21. Dynamic Change of COVID-19 Seroprevalence among Asymptomatic Population in Tokyo during the Second Wave. 23 september 2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.21.20198796v1


28,112 keer bekeken17 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven